GASmuseets venner

GASmuseets Venners bestyrelse arrangerer foredrag, ture og aktivieteter om gas og energi. Venneforeningens midler går derudover og primært til Gasmuseets drift.

Bestyrelse pr. 21.6.2018 

Ole Bentzen. Tidl. BP Gas A/S - nu Kosan Gas A/S, (valgt 2018)
John Thorn, Evida (valgt 2018)
Jacob Fentz, Evida ( valgt 2018)
Jan B. Hansen, Evida (valgt 2017)
Bent Kornbek, Evida - formand (valgt 2017)
Paul Cubel, 8800 Viborg - kasserer (valgt 2017)
Erlann Christiansen, 9500 Hobro - Næstformand (valgt 2018)  

Suppleanter (valgt 2018):
     Andreas Bech-Jensen, 9831 Sulsted
     Niels Løgager Nielsen, 8230 Åbyhøj

Intern revisor: (valgt 2017)
     Thorsten Bjerring, 8800 Viborg

Suppleant
     Jørgen Basballe, 9500 Hobro

 

Kontingenter

200 kr. for familiekontingent – GASmuseets Venner
•    Medlemsskabet giver fri entre for familien i tre led, eksempelvis indehaver, børn, børnebørn eller forældre, indehaver og børn.

300 kr. for museer, arkiver og institutioner – GASmuseets Venner
•    Medlemsskabet giver 10% rabat på arrangementer for medarbejdere

600 kr. for firmamedlemsskab – GASmuseets Venner
•    Medlemsskabet giver 10 % rabat på arrangementer for medarbejdere

1500 kr. for særligt firmamedlemsskab – GASmuseets Venner
•    Medlemsskabet giver 50% rabat på entreprisen

Kontingentændring vedtaget på generalforsamling den 15.6.2007 på Gasmuseet
 

Indmelddelsesblanket til GASmuseets venner kan hentes hér

 

Vedtægter

Vedtægter for GASmuseets Venner - En forening for GASmuseets venner og personer med interesse for Gasmuseets virkefelt.

§ 1. Foreningen har til formål at udbrede forståelse og interesse for Gasmuseets virkefelt; det vil sige den tekniske, teknologiske og kulturelle udvikling, der er sket over tid i og med udnyttelsen af de forskellige typer af gas: primært bygas, flaskegas, naturgas og biogas.

§ 2. Foreningen virker som interessekreds for GASmuseets samlede virke. Foreningen støtter med de indkomne kontingentmidler GASmuseet. Foreningens bestyrelse fremkommer i samarbejde med GASmuseet med forslag til brug af disse kontingentmidler til glæde for GASmuseet og foreningens medlemmer. Det være sig ved rabatordninger til GASmuseets arrangementer, kiosk, cafe og lignende, støtte til foredrag/foredragsrækker og støtte til udgivelse af publika-tioner inden for GASmuseets virkefelt eller lignende formål, der kan medvirke til at øge inte-ressen for GASmuseet og dets virkefelt.

§ 3. Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.

§ 4. Personer, virksomheder og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer.

§ 5. Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år i 2. kvartal.

§ 6. Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved skriftlig invitation til medlemmerne af foreningen.

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Aflæggelse af revideret regnskab
4.      Forslag til arbejdsplan for foreningens arbejde, redegørelse for økonomi og fastsættelse af kontingent
5.      Andre forslag fra bestyrelsen og medlemmer
6.      Valg af bestyrelse
7.      Valg af suppleanter
8.      Valg af foreningens revisor og suppleant
9.      Eventuelt
Eventuelle forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§ 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5-7 personer og 2 suppleanter, der væl-ges på generalforsamlingen. Der vælges normalt 4 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det andet år. Suppleanterne vælges hvert år. Der vælges 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem.

§ 10. Gasmuseet varetager sekretariatsfunktionen for foreningen.

§ 11. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 12. Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Er generalforsam-lingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.

§ 13. I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde GASmuseet.

Vedtaget 2.3.2001, revideret 22.6.2010 og 20.6.2012