Vedtægter

GASmuseets vedtægter

§1.
Institutionens navn er GASMUSEET, Danmarks museum for gassens historie. Gasmuseet er en selvejende institution med hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Gasmuseet har til huse i Hobro Kommunes gamle gasværk, Gasværksvej 2, 9500 Hobro.

§ 2.
Gasmuseet er et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, hvis formål er at vise den tekniske, teknologiske og kulturelle udvikling, der er sket over tid med udnyttelsen af de forskellige typer af gas – primært: bygas, flaskegas, biogas og naturgas. Gasmuseet skal vise gassens betydning som energiform i samfundet, de forskellige gassers betydning i industri og håndværk og i det enkelte menneskes dagligdag før, nu og i fremtiden.

§ 3.
Gasmuseet udøver sit virke gennem indsamling, registrering og bevaring af genstande, arkivalier, erindringer, plakater og andet med direkte eller indirekte betydning for udviklingen inden for de forskellige gasarter; gennem forskning og formidling med opbygning af permanente og skiftende udstillinger og ved anden form for oplysende virksomhed inden for området. Det er således en af museets væsentligste opgaver gennem oplysende virksomhed herunder Gasmuseets udstillinger at vise de grundlæggende forskelle, der er på de forskellige former for gas, deres betydning for den teknologiske, kulturelle og historiske udvikling samt  vise de fremtidige muligheder, der er for an-vendelse af gas. Gasmuseet er offentligt tilgængeligt på forud offentliggjorte tidspunkter.

§ 4.
Gasmuseets ledelse varetages af en bestyrelse og et repræsentantskab. Repræsentantskabet består af repræsentanter udpeget i henhold til § 5 og personligt valgte repræsentanter i henhold til § 6. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsens formand er tillige formand for repræsen-tantskabet.

§ 5.
Til repræsentantskabet opfordres de i bilag A nævnte myndigheder, institutioner, foreninger og virksomheder til hver at udpege indtil tre repræsentanter, idet der til stadighed skal sikres en afbalanceret sammensætning af bl.a. gasproducenter, forsyningsselskaber, gasfaglige sammen-slutninger, undervisnings- og forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder og enkeltpersoner. Repræsentantskabet kan på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde med simpel stemmeflerhed vedtage, at andre myndigheder, institutioner, foreninger eller virksomheder kan indtræde i repræsentantskabet.

Ligeledes kan repræsentantskabet på det årlige ordinære møde beslutte, at en myndighed, institution, forening eller virksomhed skal udtræde af repræsentantskabet. En sådan beslutning kan kun træffes med majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer og kun hvis forslag til beslutningen fremgår af indkaldelsen til mødet.

Navn og adresse på udpegede repræsentanter meddeles bestyrelsen. Udpegede repræsentanter kan med 6 måneders varsel udskiftes af den myndighed, institution, forening eller virksomhed, der har udpeget den pågældende. En sådan udskiftning skal skriftligt meddeles til bestyrelsen.

Såfremt antallet af repræsentantskabsmedlemmer bliver under 15, skal der optages forhandling med branchen og Mariagerfjord Kommune og kulturarvsstyrelsen.

Bestyrelsen sikres en årlig ajourføring af bilag A.

§ 6.
De personligt valgte repræsentanter fremgår af bilag B.

Repræsentantskabet kan på det årlige ordinære møde ved simpel stemmeflerhed vælge flere per-sonlige repræsentanter. Personligt valgte repræsentanter kan vælges første gang på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2001.

Ligeledes kan repræsentantskabet på det årlige møde fratage en personligt valgt repræsentant sin plads i repræsentantskabet. En sådan beslutning kan kun træffes med en majoritet på 2/3 af de af-givne stemmer og kun hvis forslag til beslutning fremgår af indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen sikrer en årlig ajourføring af vedtægternes bilag B.

§ 7.
Hvert år afgår efter tur 3 af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet vælger hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde inden for sin kreds 3 medlemmer samt to suppleanter til museets bestyrelse, jf. § 9. Genvalg kan finde sted. På repræ-sentantskabets ordinære møde i 2001 vælger repræsentantskabet inden for sin kreds 6 medlemmer til Gasmuseets bestyrelse.

Gasmuseets årlige budget, arbejdsplan og årsregnskab forelægges repræsentantskabet til oriente-ring.

Repræsentantskabet træffer i øvrigt beslutning i de sager, der forelægges repræsentantskabet. Repræsentantskabet er berettiget til at oprette en støttekreds af gasinteresserede personer, virk-somheder og institutioner.
 
Repræsentantskabet godkender støttekredsens vedtægter.

§ 8.
Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert år mellem 15. Maj og 15. Juni.

Herudover kan der afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder efter bestyrelsens bestem-melse, eller når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter begæring herom med forhandlingsemne.

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde med mindst fem ugers varsel. Det anføres i ind-kaldelsen, at forslag til afgørelse på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest fire uger før mødet. Mindst to uger før mødet udsendes dagsorden og nødvendige bilag, herunder indkomne forslag. For ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal varslet være mindst to uger.

Repræsentantskabet ledes af en på mødet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sager-nes behandling og afstemninger.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om museets virksomhed i det forløbne kalenderår
3.    Forelæggelse af museets regnskab for det forløbne kalenderår til orientering
4.    Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det aktuelle kalenderår til orientering
5.    Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer jf.§ 5 og § 6
6.    Valg af medlemmer samt stedfortrædere til museets bestyrelse
7.    Valg af revisor
8.    Behandling af indkomne forslag
9.    Eventuelt

Beslutninger kan ikke tages vedrørende spørgsmål, der ikke er angivet på dagsordenen

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt. Dog kan en person højst afgive 3 stemmer. Afstemninger skal, når blot et medlem forlanger det, ske skriftligt

Beslutninger på repræsentantskabsmøderne træffes ved simpel stemmeflerhed med de i § 5, 6, 15 og 16 anførte undtagelser.

Over repræsentantskabsmøderne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden eller i dennes forfald næstformanden.

Udskrift af protokollen tilsendes samtlige repræsentantskabsmedlemmer senest en måned efter mødets afholdelse.

§ 9.
Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 1 udpeges af Mariagerfjord Kommune, 1 udpeges af Energinet.dk, 1 udpeges af DONG Energy, 1 udpeges af HMN Naturgas og 1 udpeges af Naturgas Fyn. DONG Energy udpeger 1 og HMN Naturgas 1 suppleant. De øvrige seks medlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet som personlige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af repræsentantskabet, udtræder samtidig af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen bestemmer selv sin for-retningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaggivende. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt, dog mindst 4 gange om året.

Gasmuseets leder er sekretær for bestyrelsen og deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Hvis bestyrelsen skønner det ønskeligt, kan den for en kortere eller længere periode udnævne kommitterede, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§ 10.
Bestyrelsen tilrettelægger repræsentantskabsmøderne, samarbejdet med repræsentantskabet og forestår udførelsen af dettes beslutninger. Bestyrelsen ansætter en museumsleder til at forestå den daglige ledelse af museet.

Gasmuseets leder skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets ansvarsområde.

Gasmuseets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Videnskabelige medarbejdere i faste stillinger ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

§ 11.
Bestyrelsen er ansvarlig for Gasmuseets økonomi. Optagelse af lån godkendes af bestyrelsen.

De til museets etablering og drift nødvendige midler tilvejebringes gennem offentlige og private tilskud samt entreindtægter.

Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år udarbejdes budget og arbejdsplan for det kommende år.

Budgettet med budgetkommentarer skal udarbejdes efter retningslinjer svarende til de retnings-linjer, som er fastansat af Kulturarvsstyrelsen.

I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinjer svarende til de retningslinjer, som er fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Arbejdsplanforslaget skal behandles og godkendes af bestyrelsen.

§ 12.
Gasmuseets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet for det foregående år skal foreligge revisorpåtegnet af museets eksterne revisor senest den 1. april. Museets eksterne revisor skal enten være Kommunernes Revision eller en statsauto-riseret revisor.

Årsregnskab med tilhørende beretning skal afgives efter retningslinjer svarende til de retningslinjer, som er fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Det af museumsleder, bestyrelse og revisor underskrevne regnskab forelægges repræsentantskabet på dettes ordinære møde til orientering.

Budget, regnskab, arbejdsplan og beretning skal efter associeringsaftalen sendes til Nordjyske Mu-seers Udviklingsråd og efter evt. statsanerkendelse indsendes til Kulturarvsstyrelsen efter gældende retningslinjer.

§ 13.
Gasmuseet forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand.

Bestyrelsen kan meddele museumslederen prokura. For museets forpligtelser hæfter kun dets egent-lige økonomiske aktiver. Museets samlinger hæfter under ingen omstændigheder for museets for-pligtelser.

§ 14.
Gasmuseet arbejder og samarbejder i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer til en-hver tid gældende love og bekendtgørelser om museer mv., med museerne i regionen og med lan-dets øvrige museer samt lignende institutioner i udlandet.

For at opnå det bedst mulige udbytte af sådanne samarbejder kan der oprettes specifikke samarbejdsaftaler med museer med tilgrænsende formål.

§ 15.
Repræsentantskabet kan med en majoritet på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af stemme-berettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde ændre vedtægterne. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var tilstede, kan ændringer af vedtægterne vedtages af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som tidligst kan afholdes fire uger efter, med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Gasmuseets vedtægter såvel som senere ændringer skal godkendes af Mariagerfjord Kommune.

§ 16.
Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte Gasmuseets drift, kan to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, som afholdes med mindst 4 ugers mellemrum, med en majoritet på 5/6 af de afgivne stemmer træffe beslutningen om museets ophør.

Den siddende bestyrelse skal ved Gasmuseets nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af museets aktiver og passiver er gennemført.

Gasmuseets formue skal ved ophør anvendes til museumsformål så nær det i formålsparagraffen angivne område som muligt.

Såfremt Gasmuseet må ophøre, overgår Gasmuseets ejendele til Mariagerfjord Kommune, såfremt denne vil overtage museets drift. I modsat fald bestemmer kulturministeren, hvorledes der skal forholdes med de pågældende ejendele jf. dog den til enhver tid gældende lov for museer mv.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet 19.01.2001, ændret på repræsentantskabsmødet den 12.11. 2008